21.05.2022 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

21 maja, od godz. 13:00 czekamy na Państwa w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Suwalszczyzna jest miejscem, gdzie od wieków koegzystują i przeplatają się ze sobą różne kultury, tradycje i religie. Dlatego jest idealnym miejscem do obchodzenia Dnia Różnorodności Kulturowej.

W programie, od godziny 13:00 przewidziane są warsztaty plastyczne oraz kulinarne.
W związku ze zbliżającym się Dniem Matki, tematem przewodnim warsztatów plastycznych będzie „Serce (dla) mamy”.
Na warsztatach kulinarnych poznamy tradycyjne potrawy z różnych stron świata.

Od godz. 16:00 zapraszamy Państwa na część artystyczną, podczas której wystąpią:

16:00Zespół Tańca i Śpiewu WYSZYWANKA – Zespół działa przy Stowarzyszeniu „Związek Ukraińców w Suwałkach” i z dużym powodzeniem pokazuje i popularyzuje kulturę ukraińską w naszym regionie,

16:45 – Zespół SONUS – grupa młodych artystów, prowadzona przez Pana Zbigniewa Grzankę oraz Panią Elżbietę Smokowską-Grzankę, która zaprezentuje się w repertuarze Polskim,

17:00Warsztatowa grupa wokalna Adama Kozłowskiego – grupa, pod przewodnictwem Adama Kozłowskiego, początkowo śpiewała pieśni romskie, z czasem repertuar został rozszerzony o pieśni bułgarskie oraz serbskie.


Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie ONZ 22 grudnia 2002 roku. Święto odnosi się, jak czytamy w Rezolucji Narodów Zjednoczonych proklamującej Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Jak wynika z dokumentu odpowiedzialnością rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego jest konieczność wzmocnienia potencjału kultury jako skutecznego środka budowania dobrobytu, wspierania zrównoważonego rozwoju i pokojowego wzajemnego współżycia.
Międzynarodowe obchody dzisiejszego święta są okazją, by podkreślić unikalny w skali całego kraju wielokulturowy fenomen województwa podlaskiego. Na terenie naszego regionu zamieszkują obok Polaków przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych tj. Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Romowie. Biorąc pod uwagę różnice wyznaniowe wraz z wyznawcami kościoła rzymskokatolickiego Podlaskie zamieszkują prawosławni, staroobrzędowcy, oraz muzułmanie, a dowodem na pokojowe współistnienie kultur w naszym województwie jest m.in. funkcjonowanie szkół z językiem nauczania mniejszości, organizacji i instytucji działających na rzecz podtrzymania oraz promocji kultury mniejszości etnicznych, oraz obecność programów w lokalnej telewizji regionalnej prowadzonych w języku białoruskim, ukraińskim czy litewskim.
Nie ulega wątpliwości, że Podlaskie może być wzorem nie tylko w skali Polski, czy Europy, lecz świata na wzajemne, pokojowe współżycie różnych kultur zamieszkujących od stuleci jeden wspólny obszar. Ponadto jest miejscem, gdzie możemy przełamać stereotypy, bariery i poznawać to, czego nie znamy, a Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej pomaga nam o tym przypomnieć.

Cezary Rutkowski
źródło: Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – Wrota Podlasia