Zespół Śpiewaczy „WIGRANIE” ze Starego Folwarku

Krótka historia zespołu śpiewaczego.
Zamysł powołania zespołu śpiewaczego w Starym Folwarku pojawił się już 3 lata temu. Starania pani sołtys – Krystyny Zając-Stefanowicz i wsparcie jej inicjatywy przez grupę kobiet chętnych zorganizować zespół, doprowadziły do oficjalnego powołania grupy.
Pomysł został poparty przez władze samorządowe, zwłaszcza Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko, który wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie naszych działań w dziedzinie kultury na terenie wsi do Euroregionu Niemen.
Głównym celem działań zespołu jest kultywowanie starych pieśni z okolic Starego Folwarku i Suwalszczyzny oraz powrót do korzeni, krzewienie wśród młodego pokolenia dawnych zwyczajów, gwary, tego wszystkiego, co wiąże się z naszym regionem i stanowi naszą tożsamość.
Z racji na bliskość położenia Starego Folwarku przy jeziorze Wigry i historię zaludnienia okolicy postanowiliśmy nazwać nasz zespół „Wigranie”.
Jak mówią źródła, pierwszym przybyszem na nasze ziemie był prawdopodobnie lub z dorzecza Dniepru zwany Bałtami, z którego wyodrębniły się grupy etniczne Litwinów, Łotyszy, Prusów i Jaćwingów. Jaćwingowie zamieszkiwali obecną Suwalszczyznę. Tworzyli oni związki rodowo-plemienne. Na obszarze północno-wschodniej Polski żyły m.in. plemiona Antivingai (Hańczan), Sudowów, Dojnowów, Kresmenów, Pollexian, Wingran.
Niektóre nazwy plemion zachowały się w dzisiejszym nazewnictwie.
W okolicach jeziora żyło plemię Wingran, stąd do dzisiaj zachowana nazwa jeziora – Wigry.

Śpiewacy z Suwalszczyzny – Dwójka – polskieradio.pl