Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym
organizowanym przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, domów kultury, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli a udział w nim mogą wziąć dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej. Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.

Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki bożonarodzeniowej.
Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.
Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.

Cele:
– promocja Banku Gospodarstwa Krajowego;
– rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;
– rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.
Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
Jeden uczestnik może zgłosić maks. jedną pracę konkursową.

Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie).
Organizator wyłoni:
– 3 laureatów nagród głównych,
– 7 laureatów wyróżnień.
Kryteria oceny:
– oryginalność,
– zgodność z tematem,
– estetyka,
– kompozycja.

Termin składania wniosków:

5 listopada 2020 (decyduje data stempla pocztowego)

Źródło / Więcej informacji:

Kontakt:
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt/