Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności strony internetowej Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://krzywe.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Perkowska, adres poczty elektronicznej gok@krzywe.com.pl

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 735 33 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

>Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Adres organu odwoławczego: Krzywe 91, 16-402 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego:  dyrektor@krzywe.com.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 735 33 35

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno główne wejścia od ulicy. Od strony tarasowej znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne z barierami architektonicznymi, otwierane od wewnątrz budynku.

Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W ciągach komunikacyjnych na parterze nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na dolnej kondygnacji budynku bez ograniczeń architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki nie posiada aplikacji mobilnych.